نقص فنی هواپیمای قشم ایر به کنسل شدن پرواز تهران – مشهد منجر شد