شعری زیبا از پاکدل+ اینستا پست

او مدتی نیز مدیریت تئاتر شهر را بر عهده داشت.