مرسدس بنز پلتفرم Airbnb‌ را برای خودرو‌ها گسترش می‌ دهد

دیتر زچه مدیر عامل مرسدس بنز در سخنرانی در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ از طرح Airbnb یا اجاره‌ی مرسدس بنز برای خودرو‌ها خبر داد.