سایه شوم جنگ این‌گونه از سر ایران برخاست

روز گذشته خبری به نقل از رئیس معدوم رژیم صهیونیستی منتشر شد که پرده از عامل برافتادن سایه شوم جنگ از سر ایرانیان برمی‌دارد.