هلاکت ۳۰ مزدور سعودی در شهر «نهم» یمن

۳۰ مزدور سعودی در شهر «نهم» یمن کشته شدند.