مشارکت جیلی در پروژه‌ی رکورد سرعت Bloodhound

شرکت چینی جیلی برای شکستن رکورد سرعت زمینی در پروژٰه‌ی Bloodhound مشارکت می‌کند.