تنها بالگرد استاندارد اورژانس کشور سقوط کرد/ یک تکنسین اورژانس به شهادت رسید