تلاش پزشکان چینی برای حذف انگشتان اضافی نوزاد ۳۱ انگشتی + تصاویر