صدف‌های محسن قاضی مرادی در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه دست ساخته‌های صدفی محسن قاضی مرادی تا ۱۳ مهر در خانه هنرمندان ایران دایر است.