شبنم قلی خانی در دفتر سازمان ملل متحد+اینستاپست

شنبم قلی خانی با انتشارپستی در ایستاگرام خود جهان بدون جنگ رابرای بچه ها ارزو کرد.