اعتراض گسترده به حضور نماینده شاه مغرب در تشییع پرز!

شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی حضور “اندری ازولای” در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز را خیانت به موضوع فلسطین دانستند.