دلجویی از همسر پرز به روش محمود عباس+عکس

رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در مراسم تدفین پرز، همسر وی را در آغوش کشید.