توصیه های جعفرزاده به اهمیت داده های جمعیتی+اینستاپست

عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس دهم در خصوص اهمیت داده‌های جمعیتی، آمار و سرشماری گفت.