توصیه های جعفرزاده به اهمیت داده های جمعیتی+اینستاپست