تونر: همکاری آمریکا با روسیه بر سر سوریه در آستانه توقف قرار داد