بلایی باور نکردنی که تشخیص نادرست پزشک بر سر این مرد آورد