فانی: ۵۸۲۲ طرح آموزشی در دولت یازدهم به بهره برداری رسید