استفاده نهادها از تلگرام برای امور اداری «جرم» است

معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: ما اگر متوجه شویم نهادی برای انجام امور اداری خود از تلگرام استفاده می کند قطعاً علیه آن نهاد اعلام جرم می کنیم.