تلاش افراد ناشناس در عربستان برای ارتباط با حجاج قزاق