پیروزی سه اسیر فلسطینی و پایان اعتصاب غذا

سه اسیر فلسطینی که در اعتراض به بازداشت موقت دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زده بودند، پس از توافقی مبنی بر اتمام بازداشت موقت، به اعتصاب خود پایان دادند.