آقای سراج نمی‌تواند برای رئیس‌جمهور تعیین‌تکلیف کند!