نشان طلایی مسابقات بین المللی وشوو توسط معلم مهر دشتی