اینترنت کره شمالی به صورت تصادفی در دسترس کل دنیا قرار گرفت