فرانسه مصرف هرگونه ظروف پلاستیکی را ممنوع خواهد کرد