سرتاج‌ عزیز: مهاجرین افغانستانی مشکلی در پاکستان ندارند