زهیوی: بعضی می‌خواهند پورموسوی نتیجه نگیرد

زهیوی می گوید این فصل تنها برای آقای گلی می جنگد و به کم تر از آن قانع نیست.