خانواده‌های زندانیان غربی در ایران، در سازمان ملل به سراغ حسن روحانی رفتند