بررسی ابعاد امنیتی FATF و قراردادهای جدید نفتی در کمیسیون امنیت مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی ابعاد امنیتی FATF و قراردادهای جدید نفتی در جلسات این کمیسیون خبر داد.