انتشار نتیجه نهایی دومین آزمون استخدامی

نتیجه نهایی دومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.