برپایی جشن کارکنان با استفاده از ظرفیت داخلی شرکت بهره‌برداری مترو تحسین برانگیز است