ثبت ۱۵۰ هزار سرعت غیرمجاز توسط دوربین های جاده ای در شهریور ماه