کسب مقام نخست در کنفرانس علوم مهندسی

حسنعلی ازگلی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موفق به کسب عنوان رتبه اول مقاله در زمینه مکانیک در اولین کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی ایران شد.