ایرانسل نسل ۴.۵ اینترنت همراه را با موفقیت آزمایش کرد