دیدار رهبران مسلمان جامعه آمریکا با دکتر روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل