خط تولید موشک ذوالفقار با حضور وزیر دفاع افتتاح می‌شود

خط تولید موشک ذوالفقار، با حضور وزیر دفاع، به صورت رسمی افتتاح می‌شود.