نسبت به سال قهرمانی/ امتیازات استقلال خوزستان نصف شد!