تولید کاتالیست های صنعتی حوزه نفت و گاز در کشور

مدیرعامل شرکت فناور در حوزه نفت و گاز گفت: با تولید کاتالیست های صنعتی در حوزه نفت و گاز در کشور انحصار این ماده با ارزش در دنیا شکسته شد.