در مصاحبه با بیلد/ موراتا: از چلسی بهترین پیشنهاد را داشتم