ادامه عملیات و پیشروی ارتش عراق در مناطق شمالی رود فرات