زنان مسلمان در آلمان در زمینه کاریابی با تبعیض مواجه هستند

نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که زنان مسلمان در آلمان به ویژه افرادی که مهاجر هستند امکان کمتری برای یافتن کار دارند.