تکرار کابوس رامین در ترکیب تهاجمى برانکو؛/ ترکیب پرسپولیس برابر سپاهان مشخص شد