وزیر مالی عراق برکنار شد

نمایندگان پارلمان عراق با رأی عدم اعتماد به «هوشیار زیباری» او را از وزارت مالی برکنار کردند.