ارتش عراق جزیره حدیثه را آزاد کرد

یک منبع نظامی بلندپایه در لشکر هفتم ارتش عراق از آزاد سازی کامل جزیرۀ حدیثه از چنگ داعش خبر داد.