سالین و ساخت هفت دستگاه دیگر از مدل S7

شرکت اتومبیل سازی سالین این روزها علیرغم کمبود بودجه همچنان به ساخت خودرو ادامه می‌دهد.