لغو دیدار با همیاری را دیر به ما اعلام کردند/ تحت هیچ شرایطی برنمی‌گردیم