طلایی: در ادامه راه از تجربیات خادم استفاده خواهم کرد/ اولویت حضور در تیم ملی شرکت در انتخابی است