برکناری وزیر دارایی عراق از سوی مجلس

وزیر دارایی عراق به دلیل آنچه فساد مالی خوانده شده از سوی مجلس ملی این کشور برکنار شد.