اوضاع در الخلیل متشنج شد

نیروهای اشغالگر اسرائیل برخی ورودی‌های شهر الخلیل و شهرک‌های مجاور را با قرار دادن موانع آهنی، خاکریز و بلوک‌های سیمانی مسدود کردند.