سفر به ریو واجب تر بود یا سرکشی به موته و نایبندان؟