سیستم پرداخت سامسونگ حالا از تایید هویت با اسکن عنبیه چشم پشتیبانی می کند